Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOX Yourself Self-Storage

Versie 1 mei 2020

 

INHOUDSOPGAVE

 1. ALGEMEEN
 2. LOOPTIJD OVEREENKOMST
 3. HUURPRIJS
 4. OMZETBELASTING
 5. BETALING
 6. ZEKERHEID EN AANVULLENDE ZEKERHEID
 7. BESTEMMING EN GEBRUIK
 8. TOEGANG TOT DE GEHUURDE UNIT
 9. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
 10. KLACHTEN
 11. ONDERHUUR
 12. EINDE HUUR
 13. ONTRUIMING DOOR VERHUURDER
 14. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
 15. NOODGEVALLEN EN/OF BRAND
 16. DIVERSEN
 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Box Yourself Self-Storage hierna te noemen ‘de verhuurder’ en huurders die opslagruimte gebruiken (of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst), hierna ook te noemen ‘de huurder’.
 2. Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn bankgegevens, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer onverwijld per e-mail via info@boxyourself.nl aan verhuurder door te geven.
 3. Huurder stemt ermee in dat alle facturen, mededelingen en aankondigingen van welke aard ook, door verhuurder per e-mail aan huurder worden gezonden. Verhuurder kan mededelingen en aankondigingen ook per post zenden of bevestigen.

 

Artikel 2. Looptijd overeenkomst

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, doch minimaal een week ingaande op de in de huurovereenkomst overeengekomen datum.
 2. De looptijd wordt telkens met aansluitende periode van een maand verlengd, behoudens opzegging door een van de partijen.
 3. Opzegging vindt per e-mail plaats tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van de opzegtermijn die is bepaald in artikel 3.3 van de huurovereenkomst, tenzij een afwijkende opzegtermijn is overeengekomen en vermeld onder 3E van de huurovereenkomst.

 

 

 

 

Artikel 3. Huurprijs

 1. De op de huurovereenkomst onder 4A vermelde huurprijs luidt in Euro exclusief BTW.. De huurprijs geldt uitsluitend voor op de huurovereenkomst onder 3A uitdrukkelijk genoemde unit. Voor iedere unit wordt een afzonderlijk huurovereenkomst en huurprijs vastgesteld en opgemaakt.
 2. Verhuurder is gerechtigd de huurprijs eenmaal per jaar te herzien. De herziene huurprijs is niet eerder verschuldigd dan vanaf een maand nadat verhuurder de herziening en nieuwe huurprijs aan huurder heeft aangekondigd.
 3. Eventuele kortingen – waaronder ook begrepen huurvrije perioden – worden uitsluitend overeengekomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de huurder zijn initiële en periodieke betalingsverplichtingen stipt nakomt en blijft nakomen. Door overschrijding van geldende betalingstermijnen vervalt iedere aanspraak op korting terstond en zonder ingebrekestelling. De maandelijkse betaaltermijn heeft derhalve te gelden als een fatale termijn, zodat de huurder bij niet tijdige betaling direct, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim is.

 

Artikel 4. Omzetbelasting

 1. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde komen de verhuurder en huurder overeen dat over de huurprijs omzetbelasting in rekening zal worden gebracht voor zover dat is toegestaan op grond van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, ten vijfde van de Wet op de omzetbelasting 1968. Partijen maken alsdan gebruik van de mogelijkheid om op grond van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van veertien juli tweeduizend negen, nummer CPP2008/137M af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste huur. De huurder verklaart hiertoe door ondertekening van deze overeenkomst dat hij het gehuurde gebruikt voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting bestaat op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Huurder garandeert de verhuurder dat hij het gehuurde voor meer dan 90% zal bezigen voor prestaties welke recht geven op verrekening van BTW en verplicht zich verhuurder onverwijld door middel van een aangetekend schrijven ervan in kennis te stellen indien bedoeld recht, met inachtneming van de referentieperiode, minder dan 90%bedraagt.
 2. Wanneer BTW belaste verhuur vanwege het - beperkte - aftrekrecht van de huurder niet tot stand komt wordt gehonoreerd, of door de mate van het aftrekrecht van de huurder komt te vervallen, is huurder boven de huurprijs (exclusief BTW) aan verhuurder een bedrag verschuldigd dat bepaald wordt door de BTW welke door verhuurder niet (meer) in aftrek kan worden genomen c.q. de verhuurder op grond van de berekeningen/of overige in de Wet op de omzetbelasting 1968 genoemde bepalingen verschuldigd wordt. Hierbij geldt dat:

*              bij toepassing van de herrekening zoals bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en/of artikel 12, lid 3 van de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Uitvoeringsbeschikking (herziening van de huurprijs gedurende het eerste - kalender - jaar): de huurprijs met 21% wordt verhoogd;

 1. bij toepassing van de herrekening zoals bedoeld in het artikel 13 van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Uitvoeringsbeschikking (herziening van de huurprijs na verloop van het eerste - kalender - jaar): de huurprijs even eens met 21% wordt verhoogd;
 2. de huurprijs daarenboven wordt verhoogd met de BTW op de exploitatiekosten welke verhuurder niet (meer) kan verrekenen: dit bedrag wordt vastgesteld op 5% van de huurprijs.
 3. Huurder verplicht zich de benodigde verklaringen met betrekking tot het aftrek recht tijdig en naar waarheid ingevuld aan verhuurder toe te zenden.

 

Artikel 5. Betaling

 1. De huur is bij vooruitbetaling per maand en door middel van bankoverschrijving of pin verschuldigd . De huur dient vóór de 1ste van iedere maand voldaan te zijn.
 2. Aan huurder komt in geen geval recht van opschorting, korting, compensatie of verrekening toe.
 3. Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal de huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een borg voldoen ter hoogte van twee maanden huur met een minimum van € 70. Op die borg zal verhuurder alle kosten ter zake van niet nakoming door huurder mogen verhalen. Verhuurder zal over de door huurder betaalde borgsom geen rente vergoeden.
 4. Ingeval van verzuim van huurder is huurder de contractuele rente van 1% per maand over achterstallige bedragen verschuldigd.
 5. Ingeval van verzuim van huurder komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van huurder. Voor door verhuurder verrichte incassowerkzaamheden worden de maximale incassokosten in rekening gebracht. Over de eerste € 2.500 15%, over de volgende € 2.500 10% met een minimum van € 40. Bij uitbesteding van de incasso bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 25% van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 200.
 6. Door huurder aan verhuurder verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten en vervolgens op de hoofdsom.
 7. Zodra en zolang huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd huurder de toegang tot de gehuurde unit te ontzeggen en/of het aangebrachte slot te vervangen door een nieuw slot waardoor de in de unit opgeslagen zaken in de macht van de verhuurder komen te verkeren. Het is verhuurder in dat geval toegestaan, naar eigen inzicht, de in het gehuurde opgeslagen zaken te verwijderen en over te brengen naar een andere opslagruimte. Verhuurder is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten ten gevolge daarvan.  
 8. In het geval de huurder in verzuim is, is het de verhuurder toegestaan, nadat huurder een laatste termijn voor betaling van 30 dagen ongebruikt heeft laten verstrijken, de opgeslagen zaken als prijsgegeven zaken als bedoeld in artikel 5:18 BW te beschouwen, zodat de verhuurder zich die naar eigen goeddunken kan toe-eigenen. Indien de verhuurder de zaken toe-eigent informeert de verhuurder de huurder daarover schriftelijk.
 9. Ingeval van verzuim van huurder is verhuurder bevoegd de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden – onverminderd zijn bevoegdheid tot opzegging.

 

Artikel 6. Zekerheid en aanvullende zekerheid

 1. Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst zekerheid of aanvullende zekerheid van huurder te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Huurder is altijd verplicht op eerste verlangen van verhuurder zekerheid of aanvullende zekerheid te stellen.
 2. De in de gehuurde unit opgeslagen roerende zaken dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van huurder jegens verhuurder. Huurder verpandt alle in het gehuurde opgeslagen zaken aan verhuurder. Huurder verklaart hierdoor uitdrukkelijk tot de verpanding bevoegd te zijn. Huurder verklaart dat op de verpande zaken geen beperkte rechten rusten.
 3. Ingeval van parate executie van verpande zaken is verhuurder niet gehouden tot mededeling aan huurder als bedoeld in artikel 3:249 BW.

 

 

Artikel 7. Bestemming en gebruik

 1. Huurder dient de gehuurde unit uitsluitend te gebruiken als opslagruimte van (toegestane) goederen, in overeenstemming met de huurovereenkomst. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde unit een andere bestemming te geven.
 2. De huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de huurovereenkomst zo kan worden uitgelegd dat de huurder inzake de unit een eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. De verhuurder zal bovendien inzake de gehuurde unit en/of de opgeslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.
 3. Het is huurder niet toegestaan in (rol)deuren, wanden of vloeren van de gehuurde unit te boren, te schroeven, spijkers te slaan, punaises te gebruiken, of (rol)deuren, wanden of vloeren van de unit te schilderen, beplakken of bekleden.
 4. Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde unit:
 5. zaken op te slaan of voorhanden te hebben waarvan het voorhanden hebben een strafbaar feit oplevert, waaronder maar niet uitsluitend hennepkwekerijen,XTC-/drugslaboratoria en andere zaken waarvoor een verbod geldt uit hoofde van de Opiumwet;
 6. ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan of te gebruiken;
 7. zaken op te slaan of te gebruiken waarvan schade aan het milieu – bijvoorbeeld aan lucht, ondergrond of bodemwater – ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. Huurder is verplicht zich te houden aan de Wet Milieubeheer Transport en Opslag;
 8. aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven;
 9. zaken op te slaan of voorhanden te hebben waarvoor van overheidswege vergunning is vereist. Verhuurder kan opslag van dergelijke zaken eventueel toestaan, mits huurder vooraf aantoont over de nodige vergunningen te beschikken en een kopie daarvan in het gehuurde aanwezig is; zaken op te staan die een bijzondere waarde vertegenwoordigen, zoals contanten, waardepapieren, juwelen en sieraden, kunstvoorwerpen, antiek, verzamelingen, zaken met bijzondere emotionele waarde en dergelijke meer;
 10. de unit als werkplaats te gebruiken en/of handelsactiviteiten uit te voeren vanuit de unit.
 11. In het geval huurder handelt in strijd met het bepaalde in artikel 7.4 van de voorwaarden is huurder direct, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder is in dat geval aansprakelijk voor alle door verhuurder geleden schade waaronder, maar niet uitsluitend, eventuele schade ten gevolge van bestuurlijk handelen alsmede eventuele aan verhuurder opgelegde boetes of door verhuurder verbeurde dwangsommen.
 12. Huurder zal aan eventuele andere gebruikers van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken en er voor zorg dragen dat bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden en zijn of hun bezoekers dit evenmin doen. Verhuurder is niet verplicht de nakoming hiervan af te dwingen.
 13. Huurder is steeds aansprakelijk voor alle kosten van herstel van schade, die tijdens de looptijd van de overeenkomst mocht ontstaan aan de gehuurde unit , aan het gebouw waarvan de unit deel uitmaakt en/of aan de voorzieningen aan of rond dat gebouw.
 14. De huurder zal de unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg. De unit moet door de huurder te allen tijde afgesloten worden en netjes onderhouden worden. Indien de unit elektrapunten bevat is het niet toegestaan deze te gebruiken bij afwezigheid (bijvoorbeeld opladen apparaten etc). De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de gehuurde unit. Het is de huurder niet toegestaan afval in of rond de gehuurde unit achter te laten. Bovendien zal de huurder in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van € 30/m3.
 15. De huurder bevestigt de unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. De verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.
 16. De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot het pand en/of gehuurde unit of die gebruik maken van de toegangscode van de huurder.

 

Artikel 8. Toegang tot de gehuurde unit

 1. De huurder krijgt een toegangscode die het mogelijk maakt het pand van de verhuurder binnen te komen. De huurder dient zich er altijd van te verzekeren dat alle poorten en deuren gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van het pand van de verhuurder. Een toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden.
 2. Na voorafgaande mededeling aan huurder van het voornemen daartoe, zijn verhuurder en door hem aan te wijzen personen gerechtigd de gehuurde unit op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.30 uur te betreden voor inspectie van de staat van de unit en voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
 3. Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat verhuurder verplicht kan worden door milieutoezichthouders van de overheid om toegang te verschaffen tot de gehuurde unit. Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat verhuurder verplicht kan zijn medewerking te verlenen aan doorzoeking en onderzoek door douane of justitie. Huurder is jegens verhuurder niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke schade dientengevolge.

 

Artikel 9. Schade en aansprakelijkheid

 1. Huurder dient de gehuurde unit goed af te sluiten en afgesloten te houden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in verband met c.q. ten gevolge van , verduistering, vermissing of verlies van in de gehuurde unit opgeslagen zaken. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan schade aan in de gehuurde unit opgeslagen zaken; in het bijzonder is verhuurder niet aansprakelijk voor gevolgschade. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden.
 3. Huurder dient zelf de in de gehuurde unit opgeslagen zaken te verzekeren tegen de risico’s van onder meer brand, blikseminslag en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stoom en neerslag, rook en roet, knagen, vandalisme na braak.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder – uit welken hoofde ook – is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de huurprijs van de gehuurde unit over een periode van maximaal 2 maanden, met een maximum van €1000, of zoveel korter als de overeenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid.
 5. Eventuele aanspraken van huurder op schadevergoeding vervallen door tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de aansprakelijkheid, en in ieder geval door tijdsverloop van een jaar na het einde van de huurovereenkomst.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.5 van de algemene voorwaarden is huurder aansprakelijk voor alle door verhuurder of derden geleden schade ten gevolge van gebruik van het gehuurde in strijd met de wet- en regelgeving en/of de huurovereenkomst, de huisregels en deze algemene voorwaarden, alsmede voor schade ten gevolge van gebruik en handelen in strijd met goed huurderschap.

 

Artikel 10. Klachten

 1. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen tien dagen nadat zich de het onderwerp van de klacht zich openbaart schriftelijk per aangetekende post aan verhuurder ter kennis worden gebracht, met gelijktijdige kennisgeving via info@boxyourself.nl.
 2. Klachten die ter kennis van verhuurder worden gebracht na einde van de huur worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 11. Onderhuur

Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de gehuurde unit aan derden onder te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen of te dulden dat derden de gehuurde unit geheel of ten dele in gebruik hebben of houden. De huurovereenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de huurovereenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder. Het recht om de gehuurde unit te gebruiken kan enkel door de huurder uitgeoefend worden.

 

Artikel 12. Einde huur

 1. De huur eindigt:

a: door opzegging. Ingeval van opzegging door huurder vindt de opzegging uitsluitend schriftelijk,   ondertekend door huurder plaats;

b: ingeval huurder een rechtspersoon is: door faillissement of surséance van betaling;

c: door ontbinding van de huurovereenkomst door verhuurder wegens verzuim van huurder.

 1. Huurder is verplicht voor of uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst de unit geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt – een en ander ten genoegen van verhuurder – en afgesloten met pareldraad of vergelijkbaar aan verhuurder op te leveren.
 2. Zolang de huurder de unit na einde van de huurovereenkomst niet daadwerkelijk heeft opgeleverd als in het vorige lid bepaald, is hij ter zake zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; huurder is dan een vergoeding aan verhuurder verschuldigd gelijk aan de huurprijs van de unit met een opslag van 25% over het tijdvak vanaf einde van de huur totdat de unit alsnog behoorlijk is ontruimd met een minimum van
  € 100.
 3. Uiterlijk zes weken nadat de huurovereenkomst is geëindigd en de unit is ontruimd, betaalt verhuurder de waarborgsom terug per bank. Na interne verhuizing van huurder wordt eventueel vooruitbetaalde huur niet geretourneerd.

 

Artikel 13. Ontruiming door verhuurder

 1. Voor het geval dat de huur is geëindigd en de huurder in gebreke blijft te ontruimen, machtigt huurder de verhuurder reeds nu voor alsdan om zich de toegang te verschaffen tot de gehuurde unit en om de zaken die zich in de gehuurde unit bevinden, al naar gelang de waarde van die opgeslagen zaken rechtvaardigt – zulks ter beoordeling van verhuurder – te (doen) vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn pandrecht te executeren.
 2. Zolang de zaken zich nog in de macht van verhuurder bevinden is huurder gerechtigd om deze zaken op te eisen van verhuurder, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat huurder zal hebben voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens verhuurder, met inbegrip van renten en kosten.

 

Artikel 14. Privacy en persoonsgegevens

 1. Huurder verklaart ermee in te stemmen dat zijn persoonsgegevens door BOXYOURSELF worden opgeslagen en verwerkt in geautomatiseerde gegevensbestanden.
 2. De persoonsgegevens van huurder worden door BOXYOURSELF opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Huurder heeft recht op inzage en –in geval van onjuistheid – correctie van zijn gegevens.
 3. BOXYOURSELF zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken van andere doeleinde dan haar eigen bedrijfsvoering. BOXYOURSELF gebruikt de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en voor gepersonaliseerde informatievoorziening en marketing.

 

Artikel 15. Noodgevallen en/of brand

Elke huurder is verantwoordelijk om vertrouwd te raken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Huurders mogen deze nooduitgangen nooit blokkeren met goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De huurder kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal de verhuurder van de huurder alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

 

Artikel 16. Diversen

 1. Indien meer personen zich als huurder hebben verbonden zijn deze steeds hoofdelijk jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 2. De ondertekenaar van de huurovereenkomst is persoonlijk gebonden, indien zou blijken dat de ondertekenaar niet bevoegd was tot het aangaan van een huurovereenkomst namens de onder 2A genoemde huurder.
 3. Afwijking van deze huurovereenkomst is slechts schriftelijk mogelijk.
 4. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze huurovereenkomst blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een mogelijk nietige bepaling wordt vervangen door een geldige met strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke.
 5. Het huishoudelijk reglement is, naast deze algemene voorwaarden, nadrukkelijk onderdeel van de huurovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingend wettelijk voorschrift is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillenkennis te nemen de rechtbank Amsterdam.

beste opslag
Beste opslagruimte in prijs en kwaliteit
persoonlijke toegangscode
Persoonlijke toegangscode
geen inschrijfkosten
Geen inschijfkosten betalen
gratis wifi
Hele pand voorzien met gratis WiFi